பக்கங்கள்

காகிதக் கசங்கல்கள்


கசக்கிப் போட்ட 
காகிதக் குப்பைகளின் 
கசங்கல்களின் 
இடைவெளியின் வழியே 
ஒரு எழுத்தோ 
ஒரு சொல்லோ 
ஏதோ ஒன்று 
ஏக்கப் பார்வையுடன் - என்னை 
எட்டிப் பார்க்கிறது

கூண்டுப் பறவை


"பறப்பது பறவையின் சுதந்திரம்"
பதாகையை
மீண்டும் மீண்டும்
படித்தது
கூண்டிலிருந்த
பறவை ஒன்று

சிதறல் - 8


மரணம் 
-----------

முன் என்பதும் 
பின் என்பதும் 
யாரென்று 
அறியாத வரையில் - மரணம் 
என்னிடம் 
மரணித்தே கிடக்கிறது