பக்கங்கள்

தொடருதல்....

தனித்த அறையினுள்
வீசியெறியப்பட்டிருந்த
காகிதம் ஒன்றினைக்
கண்டெடுத்தேன்