பக்கங்கள்

சிதறல் - 14

மெல்ல
-----------
பெருவெள்ளமென
இத்தனை வேகமெதற்க்கு
உன்னை முழுவதுமாய்
இரசித்திட வேண்டும்....
மெல்லவே  நடந்துவா!
மழை மகளே