பக்கங்கள்

சிதறல் - 17

வாழ்தல்
---------------
கிளைகளையும்
இலைகளையும் தாண்டி
பரவிக் கிடக்கிறது
அந்த மரம்
நிழலின் வழி